Algemene voorwaarden MoonsManagement

Artikel 1. Ondernemingsgegevens 

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van: 

MoonsManagement BV

met maatschappelijke zetel te Jan Frans Vonckstraat 19

9310 Baardegem

BTW BE0832.898.121

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.898.121

RPR Gent (afdeling Dendermonde)

(verder genaamd ‘MoonsManagement’)

Contactgegevens:

[email protected]

Tel. Rik: +32 475 61 37 05

[email protected]

Tel. Anja: +32 476 52 26 59

Website: www.moonsacademy.be (hierna de “Website”)

Bankgegevens: BE32 6528 1591 7202

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten geleverd door MoonsManagement aan een klant (hierna de ‘Klant’). 

Overeenkomsten kunnen op verschillende wijzen tot stand komen bv. door middel van aankoop via de webshop van de Website, via e-mailcommunicatie etc. Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een onderscheid maken naargelang de wijze van totstandkoming van de overeenkomst. 

MoonsManagement biedt naast online trainingen ook boeken aan. Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een onderscheid maken naargelang het soort order. 

De producten en diensten kunnen zowel  voor ondernemingen (‘business to business)’ als voor particulieren (‘business to consumer’) nuttig zijn. Onderhavige Voorwaarden kunnen dus een onderscheid maken naargelang de soort Klant.  

MoonsManagement zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Klant om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Afhankelijk van de bestelmethode zullen deze Voorwaarden ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt. 

De eventuele leveranciersvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden tussen MoonsManagement en de Klant.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn of nog andere voorwaarden deel uitmaken van een offerte/specifiek aanbod, geldt in geval van discrepanties de volgende volgorde: 

1/ specifieke voorwaarden; 

2/ onderhavige Voorwaarden. 

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen MoonsManagement en de Klant. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

MoonsManagement behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen.

Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 28 maart 2022. 

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat voor het bestelproces, de voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren.  

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Aanbiedingen

Het aanbod van MoonsManagement staat beschreven op de Website.

Het aanbod omvat enkel de items erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als gevolg van een wijziging van de bestelling.

Normale bestelproces via de Website: 

De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling.

Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij “Ik doe mee” bij het item van zijn interesse. Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. De Klant vult hier de relevante persoonsgegevens in, de betaalmethode en krijgt onderaan de samenstelling van zijn winkelmandje te zien met het overzicht van de bestelling. De Klant dient op deze pagina ook akkoord met de Voorwaarden en Privacy Policy aan te duiden. De Klant kan daarna zijn bestelling verderzetten door te klikken op “Afrekenen”. Na “Afrekenen” komt de Klant – afhankelijk van de gekozen betaalmethode – op een nieuw scherm waar de Klant de bankgegevens kan ingeven of via een QR-code kan betalen. 

De Klant kan tijdens het bestelproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren. 

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en MoonsManagement wordt gesloten op moment dat MoonsManagement de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingse-mail). 

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de bestelling zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door MoonsManagement. 

Bijzondere voorwaarden of weigeringen

MoonsManagement kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan MoonsManagement een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden. 

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. Als MoonsManagement bemerkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

Wanneer de Klant zich niet kenbaar maakt als vertegenwoordiger van een onderneming, geldt dat de Klant als particulier gaat bestellen. 

Artikel 4. Verkoop van producten (boeken)

Beschrijving

MoonsManagement streeft ernaar de producten met een zo duidelijk mogelijke beschrijving aan te bieden. 

MoonsManagement streeft er tevens naar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to date te houden. Alle beschrijvingen van de producten en de prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door MoonsManagement worden gewijzigd. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, verzendtijd en beschikbaarheid. Enkel de gedurende de eigenlijke bestelprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn bindend. MoonsManagement kan op elk moment bestellingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve MoonsManagement alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1. 

Beschikbaarheid

De verkoop kan enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en de voorraad kan te allen tijde worden aangepast door MoonsManagement. MoonsManagement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit het uiteindelijk niet meer beschikbaar zijn van een boek. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden. MoonsManagement behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop stop te zetten.

Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van MoonsManagement tot volledige betaling. 

Betaalbaarheid

De producten zijn op voorhand betaalbaar via bestelling op de Website. MoonsManagement zal geen producten versturen alvorens betaling ontvangen is. 

Annulatie

Onverminderd de hieronder vermelde regeling in verband met het herroepingsrecht, kan een bestelling niet worden geannuleerd door de Klant. 

Artikel 5. Digitale trainingen

Beschrijving

MoonsManagement probeert ervoor te zorgen dat de Klant een duidelijk beeld heeft van de digitale trainingen die zij aanbiedt. MoonsManagement behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies in de beschrijving te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan MoonsManagement op elk moment bestellingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Mocht de Klant bepaalde vragen hebben, kan deze MoonsManagement steeds contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

Middelenverbintenis

MoonsManagement heeft de digitale trainingen naar beste vermogen en met de vereiste zorg uitgevoerd.

Betaalbaarheid

De digitale trainingen zijn op voorhand betaalbaar via bestelling op de Website. MoonsManagement behoudt zich het recht voor een Klant de toegang tot de digitale training te weigeren of zijn plaats niet te reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft.

Annulatie door de Klant

Onverminderd de hieronder vermelde regeling in verband met het herroepingsrecht, kan een bestelling niet worden geannuleerd door de Klant. 

Duurtijd 

De bestelde digitale training is tot één (1) jaar na aankoop toegankelijk voor de Klant. 

Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst

MoonsManagement behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de samenwerking verhinderen zoals: 

-  schending door de Klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of andere voorwaarden van MoonsManagement of in een andere overeenkomst tussen MoonsManagement en de Klant; 

-  ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de Klant. 

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door MoonsManagement worden medegedeeld. 

Artikel 6. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO,  exclusief en inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Verzendkosten, eventuele reservatie- of administratiekosten of andere kosten worden apart vermeld alvorens u finaal de bestelling bevestigt. 

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover de producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden. 

Artikel 7. Betaling

Betalingen kunnen als volgt gebeuren: 

MoonsManagement werkt hiervoor met Plug & Pay. 

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan MoonsManagement niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Van de orders worden facturen uitgestuurd aan de Klant. 

Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien MoonsManagement geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Klant.

Artikel 8. Levering van producten (boeken)

Alle worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres in België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk. Bestellingen worden verstuurd met bpost of een andere koerierdienst. De leveringskosten en verwachte levertermijnen worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure.  

Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en desgevallend afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. MoonsManagement is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende kosten gerekend worden. 

Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie geleverd dient te worden, gaat opvragen. 

Tenzij de Klant-consument diens eigen koerierdienst gebruikt of het product zelf komt ophalen, gaat het risico van verlies of schade naar de Klant-consument over op het moment dat hij de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Voor Klanten-niet consumenten gaat het risico over van zodra de producten de gebouwen van MoonsManagement heeft verlaten. 

Doorgaans worden producten binnen de vijf werkdagen verzonden indien ook betaling deze termijn is bekomen. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal MoonsManagement de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en vragen om een redelijke levertijd af te spreken. Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal MoonsManagement het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst leveren. Indien MoonsManagement niet kan leveren binnen deze redelijke levertijden, kan de Klant annuleren en MoonsManagement zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden.

Artikel 9. Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen MoonsManagement en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel MoonsManagement steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen. 

De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop: 

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant MoonsManagement ondubbelzinnig op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres van MoonsManagement of via e-mail waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. 

MoonsManagement zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en bij een aanvaarding vergoedt MoonsManagement alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop MoonsManagement wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. MoonsManagement verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. 

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MoonsManagement heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

MoonsManagement mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan de bestelling van een gesigneerd boek etc.);

2° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

3° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra MoonsManagement de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 10. Klachten en Garantie

MoonsManagement doet haar best om een kwaliteitscheck te doen alvorens afhaling of verzending van producten, alsook om desgevallend te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde producten. Na ontvangst van de bestelling van producten dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden, de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de drie (3) kalenderdagen schriftelijk melden via e-mail of via een aangetekend schrijven. Voor Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.

Ook in geval van klachten over digitale producten kunt u MoonsManagement steeds bereiken via e-mail of via aangetekend schrijven. De klachten dienen binnen een termijn van zeven (7) na de levering van de dienst aan MoonsManagement worden overgemaakt. 

Klachten worden in principe binnen de veertien (14) kalenderdagen beantwoord. Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant. 

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Klant dient te aanvaarden alvorens MoonsManagement persoonsgegevens over te maken en die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden. 

De Klant-onderneming geeft aan MoonsManagement de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Artikel 12. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd. 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat geen intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, diensten tijdens de digitale trainingen, in nieuwsbrieven, social media posts of op de Website, Powerpoints, brochures, e-books, gewone boeken of op eender welke andere drager, behoren aan MoonsManagement, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toe. 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten zoals merknaam, patenten. 

De Klant mag geenszins de werken gaan vertalen, reproduceren bv. door het maken van beeld- of geluidsopnames van de digitale trainingen of inhoudelijk te gaan kopiëren, aanpassen, gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, verhuren, uitlenen, verkopen of anderszins gaan verdelen, verspreiden of publiceren enz.

De Klant krijgt een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht: de bestellingen dienen dus enkel voor gebruik van de Klant of de door hem ingeschreven personen. 

Belangrijk: een gebruikersaccount kan niet gedeeld worden en geldt voor één enkel individu!

Het is de Klant niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Klant zal MoonsManagement integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord. Wanneer werken gedownload kunnen worden, moeten deze werken door de Klant op een beveiligd medium geplaatst worden en wanneer uitdrukkelijk zo aangegeven bij bestelling, dienen de werken na verloop van duurtijd van het gebruiksrecht verwijderd te worden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten niet exclusief: ook andere klanten kunnen toegang krijgen tot de werken. 

In geval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van MoonsManagement of derde partijen en bovenstaande voorschriften zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 150% van de betaalde prijs verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De Klant is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden door diens toedoen en zal MoonsManagement hiervoor vrijwaren.

Artikel 14. Algemene bepalingen omtrent de Website

MoonsManagement behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan de Website aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen. Wanneer de Website of andere MoonsManagement communicatie verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat MoonsManagement alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites. Gelieve dus desgevallend ook de algemene voorwaarden van die websites te raadplegen. MoonsManagement kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor algemene informatie bv. tips vervat in blogposts. 

Daarenboven streeft MoonsManagement naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de Website. Toch kan het voorkomen dat de Website (technische) tekortkomingen bevat. MoonsManagement kan zo te allen tijde de toegang tot (delen van) de Website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden zoals een onderbreking door toedoen van één van de MoonsManagement leveranciers bv. de hosting maatschappij. Ondervindt u technische moeilijkheden, gelieve MoonsManagement ten spoedigste te informeren via e-mail.   

Artikel 15. Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van MoonsManagement doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Klant en MoonsManagement, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van MoonsManagement is een middelenverbintenis.

De aansprakelijkheid van MoonsManagement is beperkt tot de door de Klant betaalde bedragen. 

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal MoonsManagement in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. 

MoonsManagement sluit haar aansprakelijkheid geenszins uit voor een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. 

Voor Klanten-consumenten: MoonsManagement sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden. 

Voor Klanten-ondernemers: MoonsManagement sluit haar aansprakelijkheid voor een fout die een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft niet uit, noch wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid zou verbieden. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van MoonsManagement in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Alle elementen die, buiten de wil van MoonsManagement, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor MoonsManagement de uitvoering van haar verbintenis onmogelijk of moeilijker maken, zoals maar niet beperkt tot elektronische panne, natuurelementen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand, oorlog, overheidsregulering aangaande besmettelijke ziekten/epidemieën, zullen beschouwd worden als overmacht. MoonsManagement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft MoonsManagement daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Artikel 18. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van MoonsManagement primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 19. Overdraagbaarheid

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MoonsManagement of wanneer anders aangegeven door MoonsManagement zelf. 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met MoonsManagement gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar MoonsManagement haar zetel heeft, die exclusief bevoegd zijn. 

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst MoonsManagement naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr. 

Artikel 21. Contactopname

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of andere voorwaarden van MoonsManagement heeft, kan de Klant MoonsManagement steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

MoonsManagement zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden.
 

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan: 

MoonsManagement BV

met maatschappelijke zetel te Jan Frans Vonckstraat 19

9310 Baardegem

BTW BE0832.898.121

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.898.121

RPR Gent (afdeling Dendermonde)

Contactgegevens:

[email protected]

+32 475 61 37 05

[email protected]

+32 476 52 26 59

Website: www.moonsacademy.be 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op……………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.